Blog

การนำเทคโนโลยีดิจิตอล เข้าไปช่วยสร้างหรือพัฒนากระบวนการต่างๆในธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการแข่งขันที่มากขึ้น

ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP): On-Premise vs. Cloud

เหตุใดการวางแผน การวางงบประมาณการเงิน และการพยากรณ์ จึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ?​

Business Intelligence (BI) คืออะไรและองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ BI ได้อย่างไร​

ฐานข้อมูลคือ ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บในรูปแบบตาราง มันมีข้อมูลที่จัดในคอลัมน์แถวและตารางที่เก็บฟังก์ชันการทำงานขององค์กร ในฐานข้อมูลจะมีการจัดทำดัชนีข้อมูลเป็น...

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy